Managing Committee

Mr. V. K. Shunglu Chairman, DPS Society
Prof. Dr. Raj Kumar Rauniyar Pro- Vice Chairman, DPS-BPKIHS, Dharan Vice Chancellor, BPKIHS, Dharan
Vice Chairman - DPS Society
Member (MC) - DPS BPKIHS Dharan
Rear Admiral M.M. Chopra
Member - DPS Society
Member (MC)- DPS BPKIHS Dharan
Prof. B.P. Khandelwal
Ms. Prem Lal Member (MC) - DPS BPKIHS Dharan
Member - DPS-BPKIHS, Dharan Prof. Dr. Bikram Shrestha Rector, BPKIHS, Dharan
Dr. Aravind Kr. Sinha Hospital Director, BPKIHS, Dharan
Special Invitee Mr. Gopal Prasad Sharma Former Nepalese Amassador
Principal / Secretary Mr. P.K. Sankaralingam
Registrar Mr. Tul Bahadur Shrestha BPKIHS
Hospital Director Prof. Dr. Gauri Shankar Shah